Doe mee met onze wedstrijd

en maak kans op een schitterende prijs!

Wat moet je doen?

Koop of krijg of leen een handkar-kit uit de webwinkel van Nalladris. Of misschien heb je er al eentje?

(Klik HIER om direct naar de webwinkel te gaan)

Maak hiermee een prachtige creatie.

Stuur foto's in van jouw handkar vóór 31 december 2021.

In het voorjaar van 2022 maken wij de prijswinnaars bekend en wie weet nodigen we jou uit om je creatie

te showen tijdens de DHN Show in Arnhem!

 

Om de volledige wedstrijdvoorwaarden als PDF te lezen, klik HIER

 

 

Veel plezier met knutselen!

 

Voorwaarden Wedstrijd “Wie maakt de leukste handkar”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Handkarwedstrijd van Nalladris. Door deelname aan de betreffende wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Uitsluitend bewerkte handkarren die direct dan wel indirect verkregen zijn via de webwinkel van Nalladris komen in aanmerking voor betreffende wedstrijd. Deze handkarren mogen bewerkt worden, maar moeten herkenbaar blijven.

Foto’s van de werkstukken, alsmede naam en adres van de deelnemer kunnen tot 31 december 2021 worden ingestuurd per email naar sun@nalladris.nl. Bekendmaking van de winnaars zal gebeuren na het jureren van de ingestuurde foto’s. Dit zal geschieden tijdens de voorjaars DHN-Show te Arnhem in 2022. Tevens zal van de deelnemers gevraagd worden of het mogelijk is om hun werkstukken op deze beurs te komen showen, e.e.a in overleg met de beursorganisatie. (Dit laatste is onder voorbehoud van doorgang i.v.m. Covid wetgeving)

De werkstukken zullen worden beoordeeld in drie verschillende categorieën:

1) Professioneel: Het werkstuk is vervaardigd door een deelnemer die bekend is met het maken van miniaturen en zijn of haar miniatuurwerk verkoopt, via winkel, webwinkel of beurzen en markten. Ofwel het werkstuk is vervaardigd door een IGMA Artisan of Fellow.
2) Amateur: Het werkstuk is vervaardigd door een deelnemer die uitsluitend hobbymatig met het maken van miniaturen bezig is.
3) Artistiek: Het werkstuk dat vervaardigd is met het meest unieke idee, waarbij het niveau van de deelnemer niet beslissend is.

Elke categorie heeft drie winnaars. De eerste prijs in elke categorie is een door Sun Lemmens vervaardigde set miniatuur juwelen in schaal 1:12, bestaande uit een tiara, ketting en oorbellen.

Tweede en derde prijzen zijn een door Sun Lemmens vervaardigde miniatuur ketting in schaal 1:12.

De jury zal bestaan uit personen die allen bekend zijn met en kennis hebben van het vervaardigen van miniaturen op niveau.

Indien kinderen deelnemen aan de wedstrijd, moet er een toestemming van (een) ouder(s)/verzorger(s) worden overlegd.

- Uitgesloten van deelname zijn medewerkers, vrijwilligers en familieleden van Nalladris, Luc en Sun Lemmens. Alsmede (familie-) leden van de Jury of producenten

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de wedstrijd. Nalladris kan een winnaar verzoeken om voor de uitreiking van de prijs bewijs te leveren van identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

Over de uitslag en toekenning van de prijzen wordt niet gecorrespondeerd.

De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs, of aan de wedstrijd verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgereikt. Alsdan is Nalladris gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Nalladris of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is Nalladris niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs.

Nalladris is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.) Nalladris kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de wedstrijd. Nalladris mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zal worden behandeld. Gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om uitvoering te geven aan de wedstrijd, publicatie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

De winnaar van de prijs geeft Nalladris toestemming om kosteloos de verstrekte foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de wedstrijd te gebruiken bij promotionele (redactionele en commerciële) activiteiten in verband met de wedstrijd alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen o.a. social media en tijdschriften.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de wedstrijd en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Nalladris gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende wedstrijd (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).

Nalladris is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd of de aanwijzing van de winnaar.

Nalladris is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het uploaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de wedstrijd.

Nalladris is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden wedstrijd handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de wedstrijd of het verloop van de wedstrijd op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Nalladris is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden wedstrijd gedurende de looptijd van de wedstrijd te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de wedstrijd te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Nalladris daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door Nalladris op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via de site) bekend worden gemaakt.

Op deze wedstrijd zijn Nederlands recht en de beleidsregels incidentele kansspelen en prijsvragen van toepassing.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de wedstrijd kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Nalladris, Ridder Hoenstraat 116, 6433EG Hoensbroek. Dit kan tevens via email sun@nalladris.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van deelnemer.

 

 

 

 

 

 

 

  If you have any questions, please feel free to Mail Me!